Nutzungsbedingungen

1. OTR Reifenmarkt!

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn traf ingang van 27 maart 2015 van toepassing op ieder gebruik van de website OTR Tire Market.com (de "Website") (zowel über uw computer als auch über mobiele apparatuur von enige anderen softwareanwendungen), op alle diensten die Tür OTR Reifenmarkt wurde angeboten und op alle overeenkomsten die OTR Reifenmarkt aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Tür het bezoeken van onze Website gaat u akkoord traf deze Gebruiksvoorwaarden. OTR Reifenmarkt raadt iedereen die gebruik maakt van de Website von van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. OTR Reifenmarkt kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw Privatsphäre

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wir omgaan trafen uw persoonlijke gegevens en hoe wir uw Privatsphäre beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag Tür de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en / von openbaar gemaakt worden behoudens RSS-Feeds für persoonlijk gebruik en / von nieuwsberichten bis maximal aantal van 100 Advertenties von 100 Hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke Web-Blogs anderer persoonlijke Websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder E-Mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en / of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en / of dsten.

Op de Datenbank erfüllt Werbung Rost het Datenbankrecht van OTR Reifenmarkt. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de Datenbank erfüllt Advertenties op te vragen en te hergebruiken en / of niet-substantiële delen van de inhoud van de Datenbank erfüllt Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en / of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van OTR Reifenmarkt ist verkregen, von tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruan en / von nieu.

Tenzij OTR Tire Market daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API-Partnern), ist het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd system, of op enige andere wijze dan via het 'Marktplaats account'.

Het is niet toegestaan om Advertenties Auswahl von in opdracht van derden te plaatsen, tenzij OTR Reifenmarkt daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API-Partnern).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor het Registrierung van illegal en inbreuk makende Advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het algemeen E-Mail adres; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en / of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet nehmen in overeenstemming met de wet en / of de Gebruiksvoorwaarden en / of de Privacyverklaring, dan kunnen wij - indien wij daartoe aanleiding om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. OTR Reifenmarkt kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert de goede werking van de Website verstoort:

ein. OTR-Reifenmarkt kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van OTR-Reifenmarkt von bepaalde functioniteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de Verhaltensweisende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Advertenties von Reaktionen; en / of
b. OTR Reifenmarkt kan een von meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het Tür Gebruiker betaald bedrag.

Voor voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden klik hier.

Der OTR-Reifenmarkt ist in der Lage, die Regeln für die Personsgegevens der Betrokkenen zu überprüfen. Indien daartoe aanleiding ist kan OTR Reifenmarkt binnen de grenzen van de nass, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

7. Wij geven geen Garantien

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en / of dat een weiter en / of veilige toegang tot de Website von delen daarvan kan worden verkregen.

Alle Informationen und Informationen zur Website finden Sie unter "Typfouten".

8. Beperking aansprakelijkheid OTR Reifenmarkt

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt Tür

(i) gebruik van de diensten van OTR Reifenmarkt;

(ii) het niet von niet veilig beschikbaar zijn van de Website von delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden von gebruik van gekochte producten via de Website; von

(v) wijzigingen in de diensten van OTR Reifenmarkt von wijzigingen in de op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan OTR Reifenmarkt heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is on ) € 150, al naar gelang wat hoger ist.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

OTR Reifenmarkt kan de Website von delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen von beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging von beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de Websites van derden (bijvoorbeeld Tür middel van een Hyperlink des Banners). OTR Reifenmarkt heeft geen enkele zeggenschap von invloed op de inhoud van deze Websites. Op deze Websites gelden de (Datenschutz) regels van die Handlungende Website. Indien u vragen über deze regels van Websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende Websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (Datenschutz) regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

Klachten über de dienstverlening van OTR Reifenmarkt kunt u indienen Tür middel van het Kontaktformulierer. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dient volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een Indikatie geven van de termijn van beantwoording.

Een klacht kan tevens worden ingediend über die Website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

12. Overige bepalingen

OTR Tire Market BV („OTR Tire Market“) wird von Maasmechelen gevestigd. OTR Reifenmarkt heeft telefoonnummer +32474091444 traf BTW nummer ??.

OTR Reifenmarkt kan de Gebruiksvoorwaarden von delen daarvan te alle tijde wijzigen. OTR Reifenmarkt zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, von nadat u na de wijziging opnieuw van de Website und de diensten van OTR Reifenmarkt gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een später tijdstip von jegens een anderen Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen ist bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk Tür OTR Reifenmarkt zijn bevestigd. Indien een von meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden Tür een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.Kennisgevingen aan OTR Reifenmarkt (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze on

s) kunnen worden gericht aan OTR Reifenmarkt BV, te Maasmechelen. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven E-Mail adres, von per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Der OTR-Reifenmarkt ist ein wichtiger Bestandteil des OTR-Reifenmarkts, wenn es darum geht, den Markt für OTR-Reifen zu verkaufen. Gebruikers zullen hierover wurden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen OTR Reifenmarkt BV en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van OTR Reifenmarkt en de Gebruiksvoorwaarden wurden beheerst Tür Nederlands recht. In dem Fall, in dem die Gebruiksvoorwaarden, die Rechtschreibung der Amsterdamer Regierung und die Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken durchgeführt wurden. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie über die europäische ODR-Plattform. Indien de Gebruiker führt als Konsument (een natuurlijk persoon die niet entfernen in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat OTR Reifenmarkt zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting het geschil Tür de volgens de nass bevoegde rechter te kiezen.

OTR Reifenmarkt
Logo
Passwort zurücksetzen