Términos de Uso

1. ¡Mercado de neumáticos OTR!

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 27 maart 2015 van toepassing op ieder gebruik van de website OTR Tire Market.com (de "Website") (zowel via uw computer as via mobielele apparatuur of enige andere software application), op all diensten die door OTR Tire Market worden aangeboden y op alle overreenkomsten die OTR Tire Market aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Sitio web gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. OTR Tire Market raadt iedereen die gebruik maakt van de Sitio web de van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Mercado de neumáticos OTR kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacidad

En una sola palabra de Privacyverklaring uitgelegd hoe podemos encontrarnos con uw persoonlijke gegevens en hoe uw privacidad beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en / of openbaar gemaakt worden behoudens feeds RSS voor persoonlijk gebruik en / de nieuwsberichten hasta un máximo de 100 anuncios de 100 hipervínculos en Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik en persoonlijke web-blogs de otros sitios web persoonlijke. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website (“Adverteerders”) (waaronder e-mailadressen y telefoonnummers) te verzamelen en / de Adverteerders te benaderen voor het aanbietenden.

Op de databank se reunió con Advertenties rust het databankrecht van OTR Tire Market. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en / of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties en vramatisal opte en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en / of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hipervínculos naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van OTR Tire Market is verkregen, de tenzij aan de bovenichgenoemde uitzondering voor perbruwanlijk.

Tenzij OTR Tire Market daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), es het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd system, of op enige andere wijze dan via het 'Marktplaats account'.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij OTR Tire Market daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud y andere problem verzoeken wij u gebruik te maken van het algemeen direcciones de correo electrónico; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en / of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overreenstemming met de wet en / of de Gebruiksvoorwaarden en / of de Privacyverklaring, ze a kunannen wija om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. OTR Tire Market kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Mercado de neumáticos OTR kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van OTR Tire Market de bepaalde Functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en / de
segundo. OTR Tire Market puede ver más advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Voor voorbeelden van sobreredingen van de Gebruiksvoorwaarden klik hier.

OTR Tire Market kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding es kan OTR Tire Market binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

7. Garantías de Wij geven geen

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en / of dat een continue en / of veilige toegang tot de Website de delen daarvan kan worden verkregen.

Toda la información en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

8. Mercado de neumáticos OTR de Beperking aansprakelijkheid

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) mercado de neumáticos gebruik van de diensten van OTR;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Sitio web de delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden de gebruik van gekochte producten a través del sitio web; de

(v) wijzigingen in de diensten van OTR Tire Market de wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan OTR Tire Market heeft betaald gedudu de 6 maanden voorafgaand aan de handeling en la puerta de entrada de aans (isprakel ) 150 €, al naar gelang wat hoger es.

9. Wijzigingen van de diensten en de Sitio web

OTR Tire Market kan de Sitio web de delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen de beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Sitios web en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). OTR Tire Market heeft geen enkele zeggenschap de sitios web invloed op de inhoud van deze. Op deze sitios web gelden de (privacidad) regels van die betreffende website. Indien u vragen sobre deze regels van sitios web van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende sitios web. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacidad) regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van OTR Tire Market kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. En geval dit niet mogelijk es, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Een klacht kan tevens worden ingediend a través del sitio web van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

12. Overige bepalingen

OTR Tire Market BV (“OTR Tire Market”) está gevestigd te Maasmechelen. OTR Tire Market heeft telefoonnummer +32474091444 cumplió con el número BTW ??.

Mercado de neumáticos de OTR kan de Gebruiksvoorwaarden de delen daarvan te alle tijde wijzigen. OTR Tire Market zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, de nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en / de diensten van OTR Tire Market gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen se encuentra en Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door OTR Tire Market zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.Kennisgevingen aan OTR Tire Market (anders dan inzake inbreuk anij

s) kunnen worden gericht aan OTR Tire Market BV, te Maasmechelen. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

El mercado de neumáticos OTR se encuentra allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overreenkomsten die betrekking hebben op de diensten van OTR Tire Market sobre el dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen OTR Tire Market BV en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van OTR Tire Market en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. En het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil es voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie a través de la plataforma ODR het Europees. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat OTR Tire Market zich op de bevoegdheid vanlech de recht, Amsterdam het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Mercado de neumáticos OTR
Logo
Restablecer la contraseña