Condizioni d'uso

1. Mercato degli pneumatici OTR!

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 27 maart 2015 van toepassing op ieder gebruik van de website OTR Tyre Market.com (de "Website") (zowel tramite computer uw anche tramite dispositivi mobili di enige andere applicatie software), sul mercato degli pneumatici OTR è possibile visualizzare i dati sul mercato degli pneumatici OTR sul mercato degli pneumatici OTR per visualizzare il sito Web e visualizzare i dati.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. OTR Tire Market raadt iedereen die gebruik maakt van de Sito web di van een van deze diensten (een "Gebruiker") een deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. OTR Tyre Market può deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Informazioni sulla privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en / of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds for persoonlijk gebruik en / of nieuwsberichten to an maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke website. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen on de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en / of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden / dien producten.

La banca dati con gli inserzionisti arrugginisce la banca dati del mercato degli pneumatici OTR. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan a substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en / of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en / of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan on hyperlinks on a other website weer you geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van OTR Tyre Market is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering for persoonlijk en is not.

Tenzij OTR Tyre Market daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan on Advertenties sul Website te plaatsen via un sistema automatizzato, di op enige andere wijze dan tramite il suo 'account Marktplaats'.

Het is not toegestaan on Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij OTR Tyre Market daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale en inbreuk make advertenties, beledigende inhoud and andere problemen verzoeken wij u gebruik te make van het algemeen e-mail address; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en / of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en / of de Gebruiksvoorwaarden en / of de Privacyverklaring, dan kunnen wijar om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. OTR Tire Market può essere utilizzato per treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

un. OTR Tyre Market può essere utilizzato per la vendita di pneumatici Gebruiker utilizzato per la vendita di pneumatici OTR Tyre Market è disponibile per le nuove funzionalità di Gebruiker. U kunt hier denken an an beperkt kunnen plaatsen van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reaties; en / of
b. OTR Tire Market kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Voor voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden klik hier.

OTR Tyre Market è in grado di fornire informazioni di fabbrica sul mercato di Betrokkenen. Indien daartoe aanleiding è kan OTR Tire Market binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en / of dat een continue en / of veilige toegang to Website of Delen daarvan kan worden verkregen.

Tutte le informazioni e le informazioni sul sito Web sono disponibili per il testo di typefouten.

8. Beperking aansprakelijkheid OTR Tire Market

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

i) mercato dei pneumatici Gebruik van de diensten van OTR;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website di delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) un nome van diensten van derden di gebruik van gekochte producten tramite il sito web; di

(v) wijzigingen in de diensten van OTR Tire Market of wijzigingen in op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt to maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan OTR Tire Market heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardojk ) € 150, al naar gelang wat hoger è.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

OTR Tyre Market kan de Sito web di delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Siti web en diensten van derden

Il sito web può essere visualizzato su siti web van derden (anche se si tratta di un collegamento ipertestuale del banner). OTR Tyre Market è stato creato da un sito Web di siti Web utilizzati. Op deze website gelden de (privacy) regels van die betreffende website. Indien u vragen su deze regels van siti web van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende siti web. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy) regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van OTR Tire Market kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk è, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indica geven van de termijn van beantwoording.

Een klacht kan tevens worden ingediend tramite de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

12. Overige bepalingen

OTR Tyre Market BV ("OTR Tyre Market") è gevestigd te Maasmechelen. OTR Tire Market heeft telefoonnummer +32474091444 met BTW nummer ??.

Mercato dei pneumatici OTR kan de Gebruiksvoorwaarden di delen daarvan te alle tijde wijzigen. OTR Tyre Market zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en / of de diensten van OTR Tire Market gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door OTR Tire Market zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door anden bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.Kennisgevingen aan OTR Tyre Market (anders dan inzake inbreukmakende of oprecht)

s) kunnen worden gericht aan OTR Tire Market BV, te Maasmechelen. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail address, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en an adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Il mercato degli pneumatici OTR è il punto di riferimento per la ricerca e la visualizzazione dei risultati migliori sul mercato degli pneumatici OTR sopra il mercato degli pneumatici. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overenkomst tussen OTR Tyre Market BV en u en vervangen alle eerdere overenkomsten. La maggior parte dei dati relativi al mercato degli pneumatici OTR nel mercato di Gebruiksvoorwaarden prima della porta Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie tramite het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie on binnen een maand nadat OTR Tire Market zich op de bevoegdheid besléid van de rechtbank Amsterdam binnen het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Mercato degli pneumatici OTR
Logo
Resetta la password