Naudojimo sąlygos

1. OTR padangų rinka!

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) 2015 m. Kovo 27 d. Surengė internetinę svetainę OTR Tire Market.com (de “Svetainė”) (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applatie), Visų dieninių durų OTR padangų turguje rasite visų OTR padangų rinkos naujienų svetainę, kurioje rasite internetinių svetainių.

Door het bezoeken van onze Tinklalapis gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. „OTR Tyre Market raadt iedereen die gebruik maakt van de van een van deze diensten (een„ Gebruiker “) svetainė, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. „OTR Tyre Market“ gali įsigyti „Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen“. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privatumas

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Tinklalapis gebruikt.

5. Niet toegoitt gebruik van de Website

De inhoud van de Website for door of Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en / of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en / of nieuwsberichten total een maximum 100 ads of 100 hyperlinks naar Advertenties. „Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik“ „persoonlijke“ internetiniuose tinklaraščiuose iš andere persoonlijke svetainių. Het is de Gebruiker niet toegmuo de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegoitt om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website („Adverteerders“) („waaronder e-mail addressen en telefoonnummers“) te verzamelen en / of „Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en / of diensten“.

Duomenų banko naudojimas sutapo su „OTR“ padangų rinkos skelbimų rūsais. Deit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegmens een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en / of niet-substantiële delen van de inhoud van de data bank met Advertisies herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en / of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegenek om hyperlinks naar Advertisies onere andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van OTR Tire Market is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en / of.

„Tenzij OTR“ padangų rinka, turinti didžiausią vertę gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), yra paskutinė reklaminė svetainė, teikianti internetinę svetainę per „Marktplaats sąskaitą“.

„Het is niet toeg pats om Advertisies“ pavadinimai iš opdracht van derden te plaatsen, tenzij OTR Tyres Market daarvoor toestemming heeft gegeven (bijovoorbeeld in het geval van API partners).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale en inbreuk makeende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het algemeen e-mail address; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en / of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en / of de Gebruiksvoorwaarden en / of Privacyverklaring, dan kunnen wijien - indien wen om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. OTR padangų rinka gali būti pakeista į internetinę svetainę, į kurią įeina internetinė svetainė, internetinė svetainė yra atvira, o interneto svetainė yra atvira:

a. OTR padangų rinka, skirta „Gebruiker“ dienotvarkės dienraščiui, „OTR“ padangų rinka, skirta naudoti „Gebruiker beperken“. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van reacents; lt / iš
b. „OTR Tyres Market“ gali rasti daugybę „Gebruiker“ skelbimų, susijusių su „Gebruiker beta“ versija.

Voor voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden klik hier.

„OTR Tyre Market“ gali būti perkeltas į žemės sklypą. „Indien daartoe aanleiding“ yra „OTR“ padangų turgaus rinkinys, turintis didelę grėsmę, didelę persvarstymo pakuotę, betvorio metalo politiką. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

7. Wij geven geen garantijas

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Svetainės foutloos functioneert en / of dat een tęsti en / of veilige toegang tot de Svetainė delen daarvan kan worden verkregen.

Visą informaciją apie internetinę svetainę „zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten“.

8. Puiki aansprakelijkheid OTR padangų rinka

Wij sluiten, voor zover wettelijk toeg pats is, aansprakelijkheid uit voor all schade die een Gebruiker lijdt door

i) gebruik van de diensten van OTR padangų rinka;

(ii) niet veilig beschikbaar zijn van de delen daarvan svetainė;

iii) „onjuiste informatie op de de Website“;

iv) „gebruik van gekochte producten“ pavadinimas „van diensten van derden“ per „de“ svetainę; apie

v) „Wijzigingen in de diensten van OTR“ padangų rinka.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totalale vergoeding die de Gebruiker aan OTR Tyre Market heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor (handeling waardoor) ) 150 €, al naar gelang wat hoger is.

9. Wijzigingen van de diensten en de svetainė

„OTR“ padangų rinka „del del daarvan te all tijden wijzigen“ svetainė. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Tinklalapiai en diensten van derden

„De Web“ tinklalapio versijos nėra tinkamų svetainių („bijwoorbeeld door middel van een hiperlink of banner“). „OTR“ padangų rinkos žinios apie įdiegtas internetinių svetainių žinias. „Op deze“ svetainėse „privatumas“ registruojama betreffende svetainė. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privatumas) regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

„OTR“ padangų turgaus rinkoje yra daugybė atskirų durų, tarp kurių yra kontaktinis asmuo. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

„Nederlandse Thuiswinkel Organisatie“ tinklalapyje galite rasti internetinį tinklalapį.

12. Overige bepalingen

„OTR Tyre Market BV“ („OTR padangų rinka“) yra įsteigta Maasmechelen. OTR padangų rinkos telefono numeris +32474091444 susitiko su BTW numeriu ??

OTR padangų turgus, kuriame yra daarvan te all tijde wijzigen. OTR Tyre Market zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en / of diensten van OTR Tyre Market gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door OTR Tyre Market zijn bevestigd. Indijos eener of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.Kennisgevingen aan OTR Tyre Market (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze

s) „OTR Tyre Market BV“, „Te Maasmechelen“. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan for aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

OTR padangų rinka yra aljanso tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van OTR padangų rinkos per te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen OTR Tyre Market BV en u en vervangen all eerdere overeenkomsten. OV padangų turgus, kuriame yra OTR padangų rinka, yra „Nederlands recht“. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. „Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie“ per Europees ODR platformą. Indijos de Gebruikerio rankinis als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat OTR Tyre Market zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor bes het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

OTR padangų rinka
Logotipas
Atstatyti slaptažodį