Termos de uso

1. Mercado de pneus OTR!

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 27 maart 2015 van toepassing op ieder gebruik van de site OTR Tire Market.com (de "Site") (zowel via uw computador als via mobiele apparatuur de enige andere software application), op all diensten die door OTR Tire Market worden aangeboden en op all overeenkomsten die OTR Tire Market avise para obter informações sobre o Website e o diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Mercado de pneus OTR raadt iedereen die gebruik maakt van de Site de van een van deze diensten (een “Gebruiker”) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Mercado de pneus OTR kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacy

Em onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe nós podemos encontrar uw persoonlijke gegevens en hoe nós uw privacidade beschermen wanneer u onze website gebruikt.

5. Site de Niet toegestaan gebruik van de

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en / of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en / de nieuwsberichten tot een máximo aantal de 100 Anúncios de 100 hyperlinks naar Anúncios. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik em persoonlijke web-blogs de andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en / de Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigenen producten.

Op de databank atendeu a Advertising rust het databankrecht van OTR Tire Market. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en / of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Op tis herhaald en systrematisen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en / of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertisenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van OTR Tyre Market is verkregen, de tenzij aan de bovengenoemde uitzondering vooroonl de gebroldu enichondering de gebroldu enichondering de gebroldu.

Tenzij OTR Tire Market daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd system, of op enige andere wijze dan via het 'Marktplaats account'.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens de in opdracht van derden te plaatsen, tenzij OTR Tire Market daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld em het geval van parceiros API).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het algemeen endereço de e-mail; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en / de klachten van andere gebruikers ontvangen de om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt em overeenstemming met de wet en / de de Gebruiksvoorwaarden en / de de Deijiene verklaring, dan kunnen wijiene om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. OTR Tire Market kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

uma. OTR Tire Market é o mercado de pneus OTR, que funciona como um deze Gebruiker. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van anuncios de reacties; en / de
b. OTR Tire Market pode ser encontrado em meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Voor voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden klik hier.

OTR Tire Market kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan OTR Tire Market binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe disse em zijn werk gaat staat verder omschreven em onze Privacyverklaring.

7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Site foutloos functioneert en / of dat een continue en / of veilige toegang tot de Site de delen daarvan kan worden verkregen.

Todas as informações e informações no site zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

8. Beperking aansprakelijkheid OTR Tire Market

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) Gebruik van de diensten van Mercado de pneus OTR;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Site da delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden da gebruik van gekochte producten através do Website; do

(v) wijzigingen in de diensten van OTR Tire Market de wijzigingen em op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan OTR mercado de pneus heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waarstadoor de aansprakelijk, ) € 150, al naar gelang wat hoger is.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

OTR Tire Market kan de Site de delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen de beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (hiperlink bijvoorbeeld door middel van een do banner). OTR Tire Market teve acesso aos sites envolvidos em inhoud van deze. Op deze websites gelden de (privacidade) website regels van die betreffende. Indien u vragen sobre deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacidade) regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van OTR Tire Market kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden em ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dias na het indienen van de klacht te reageren. Em geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Een klacht kan tevens worden ingediend através do website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

12. Overige bepalingen

OTR Tire Market BV (“OTR Tire Market”) é gevestigd te Maasmechelen. OTR Tire Market heeft número de telefone +32474091444 com número BTW ??.

OTR Tire Market kan de Gebruiksvoorwaarden de delen daarvan te alle tijde wijzigen. OTR Tire Market zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, de nadat u na de wijziging opnieuw van de Site en / de diensten van OTR Tire Market gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een mais tarde tijdstip de jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen está localizado em de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Mercado de pneus OTR zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.Kennisgevingen aan OTR Tire Market (anders dan inzake inbreere wechtigende de

s) kunnen worden gericht aan OTR Tire Market BV, te Maasmechelen. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven endereços de e-mail, de per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

OTR Tire Market é o allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van OTR Tire Market sobre o dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen OTR Tire Market BV em você em vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit allle diensten van OTR Tire Market en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten de uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat OTR Tire Market zich op de bevoegdheid van de rechtor Beroeptting Amsterdam, voe het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Mercado de pneus OTR
Logotipo
Redefinir senha