Podmienky používania

1. Trh s pneumatikami OTR!

Deze gebruiksvoorwaarden (de „Gebruiksvoorwaarden“) zijn sa stretol s dodávkou 27. mája 2015 dodávkou na webovú stránku Obru Tire Market.com (de „webová stránka“) (zowel cez počítač uw als prostredníctvom mobiele aparát enige andere software), op alle diensten die door OTR Tire Market worden aangeboden en op alle overeenkomsten die OTR Tire Market aangaat for the het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Webová stránka gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. OTR Tire Market radt iedereen die gebruik maakt van de Webová stránka van een van deze diensten (ďalej len „Gebruiker“) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. OTR Tire Market môže kúpiť Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Zasahovanie do súkromia

V onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan meet uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

5. Niet toegestaan gebruik van de Web

Vytvorené webovou stránkou Mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en / of openbaar gemaakt worden behoudens RSS kanály voor persoonlijk gebruik en / of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Inzeráty 100 hyperlinks naar Inzeráty. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Web („Adverteerders“) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en / of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van OTR Tire Market. Dit houdt onder more more in Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en / of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systemisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en / of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan hyperlinks naar Adertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van OTR Tire Market is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzonding voor personlijking enor persen

Tenzij OTR Tire Market daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of en enige andere wijze dan via het 'Marktplaats account'.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij OTR Tire Market daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Ak hľadáte ďalšie informácie o reklamných inzerátoch, hľadáte reklamné inzeráty a hľadáte ďalšie riešenia pre e-mailové adresy všetkých ďalších e-mailových adries; zo stránkyunij wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en / of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en / of de Gebruiksvoorwaarden en / of Privacyverklaring, dan kunnen wij - indian wij - om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Trh s pneumatikami OTR môže mať na sklade rôzne cestovné kancelárie a iné cestovné kancelárie, ktoré sú určené pre cestovateľov, ktorí nakupujú na internete.

a. OTR Tire Market môže kúpiť dezinfekčný prostriedok z trhu OTR Tire Market z funkčných produktov, ktoré si môžete kúpiť sami. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van adverenties of reases; sk / z
b. OTR Tire Market môžete navštíviť viac Inzeráty van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Voor voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden kliknite hier.

Trh s pneumatikami OTR môže byť zakúpený v obchodoch s potravinami, potravinami, potravinami a potravinami. Indien daartoe aanleiding is kan OTR Tire Market binnen de grenzen van de wet, persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Pozrite sa na ďalšie informácie z webovej stránky Webové stránky funkčnej praxe / z / pokračujte v / z veilige toegang na webovú stránku delen daarvan kan worden verkregen.

Všetky informácie o produktoch a webových stránkach nájdete na serveri, kde nájdete informácie o typefouten.

8. Trh s pneumatikami Beperking aansprakelijkheid OTR

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

i) trh s pneumatikami gebruik van de diensten van OTR;

ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Webové stránky delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Webové stránky;

(iv) afname van diensten van derden z gebruik van gekochte producten cez webovú stránku; z

(v) wijzigingen in de diensten van OTR Tire Market z wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan OTR Tire Market heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor ) 150 €, al naar gelang wat hoger je.

9. Webové stránky Wijzigingen van de diensten en de

OTR Tire Market kan de Webová stránka delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Webové stránky en diensten van derden

De Website bever verwijzingen onar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). OTR Tire Market oddeľuje enkele zeggenschap použitých webov op de inhoud van deze. Webové stránky spoločnosti Op deze určujú webovú stránku pre ochranu osobných údajov (van der betreffende). Indiáni u vrahov cez deze regulujú weby van derden heeft, verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende weby. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy) regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

Klachten over the dienstverlening van OTR Tire Market kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. V geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indianen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Een klacht kan tevens worden ingediend via de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

12. Overige bepalingen

OTR Tire Market BV („OTR Tire Market“) je značka Maasmechelen. OTR Tire Market heeft telefoonnummer +32474091444 splnené BTW číslo ??.

OTR Tire Market kan de Gebruiksvoorwaarden z delen daarvan te alle tijde wijzigen. OTR Tire Market zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en / of de diensten van OTR Tire Market gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Skryté dvere sú dodávané v de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door OTR Tire Market zijn bevestigd. Indické eer of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. Kennisgevingen aan OTR Tire Market (anders dan inzake inbreukmend onbreukmend

s) kunnen worden gericht aan OTR Tire Market BV, te Maasmechelen. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail address, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een address beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

OTR Tire Market je trh všetkých pneumatík a pneumatík pre nákladné automobily a autobusy OTR Tire Market over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen OTR Tire Market BV en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Ak si chcete kúpiť viac pneumatík od OTR Tire Market en de Gebruiksvoorwaarden, prečítajte si ďalšie dvere Nederlands recht. Het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten z uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil je voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat OTR Tire Market zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Trh s pneumatikami OTR
Logo
Obnoviť heslo